Güneş Enerjisi Hibe ve Destek Programları 2023

Güneş Enerjisi Hibe ve Destek Programları 2023

   

KOSGEB


Kobi Enerji Verimliliği Destek Programı

Bu programın amacı nedir?

Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

Bu destek programından kimler yararlanabilir?

Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Destek için başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Destek programına başvuru KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı başvuru formu ile birlikte taahhütnamenin onaylanmasıyla KBS üzerinden yapılır. Destek programının başlangıç tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir.

Destek programının süresi ne kadar?

Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır. İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. Ancak, işletmeler, yararlandığı ilk destek programındaki destekler için ikinci destek programında yararlanamazlar.  

Program kapsamındaki destekler nelerdir?

Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Elektrik motorları etüt hizmeti desteği 

İşletmelerin elektrik motoru değişimi konusunda mevcut durumlarını tespit ederek ihtiyaçlarını belirlemelerine yönelik alacakları etüt hizmetine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama, vb. giderler desteklenmez. 

b) Elektrik motorları değişim giderleri desteği 

İşletmelerin elektrik motorları etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik motor değişim giderine destek verilir. 

c) Enerji etüt hizmeti desteği 

 İşletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarını tespit ederek ihtiyaçlarını belirlemelerine yönelik alacakları etüt hizmetine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama, vb. giderler desteklenmez.

ç) Verimlilik artırıcı giderler desteği

İşletmelerin enerji etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik verimlilik artırıcı giderlerine destek verilir.  

Destek programı kapsamında işletmelerin destek üst limit ve oranları nedir?

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve oranları ekli tabloda verilmiştir. 


1 Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği* 3.000-5.000 TL %100 


2 Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği** 120.000-200.000 TL %75


3 Enerji Etüt Hizmeti Desteği 30.000 TL %75


4 Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği 900.000 TL %40


(*) Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 3.000 (üçbin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 5.000 (beşbin) TL’dir.

(**) Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 120.000 (yüzyirmibin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

TTGV TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

Yenilenebilir Enerji Desteği 

Bu programın amacı nedir?

AB uyum sürecinde önem kazanan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi hedefleri çerçevesinde; sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, ilgili teknolojilerin geliştirilmesini desteklemek, farkındalığı arttırmak ve kullanımı yaygınlaştırmak.

Bu destek programından kimler yararlanabilir?

Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu yararlanabilir.

Destek için başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Online olarak başvurular yapılır.Değerlendirme süresi 4 hafta olduğundan, başvuru bu zaman diliminde sonuçlanır.Yılda 2 defa 6 aylık periyotlarda ilerleme raporu sunulur.Ayrıca, TTGV belirtilen süreler ve program şartlarında değişiklikler yapabilir.

Program kapsamındaki destekler nelerdir?

Rüzgar santralleri, Hibrit sistemler, Jeotermal santraller, Fotovoltaik (PV) sistemler,Yer ısısının kullanımı ve yeraltında ısıl enerji depolama, Yenilenebilir enerji kaynaklarından sanayide kullanma ya da şebekeye verme için elektrik üretimi, Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması, Organik atıklardan elektrik ve biyogaz (+ısı) üretimi, Güneşli soğutma teknolojileri; gıda sanayi ve tarımsal ürünlerin saklanması

Destek programı kapsamında işletmelerin destek üst limit ve oranları nedir?

Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı 100.000, üst sınırı 1.000.000 ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si. 

Destek Süresi: En fazla 1,5 yıl 

Hizmet bedeli: TTGV Katkısının % 6’sı 

Geri ödeme: Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl içinde


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Yenilenebilir Enerji Desteği

Bu programın amacı nedir?

 Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu destek programından kimler yararlanabilir?

KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

Destek için başvuru nereye ve nasıl yapılır?

BAŞVURULACAK ADRES 

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar.

BAŞVURU ŞEKLİ 

Veri giriş sistemi üzerinden yapılacak başvurular için; 

a) Gerçek kişi başvurularında başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması şarttır. 

b) Tüzel kişi başvurularında başvurunun vergi numarası ile yapılması şarttır. 

c) Gerçek ve tüzel kişi başvurularında başvuru sahibinin işlerini yürütmesi için birini yetkilendirmiş olması durumunda yetkilendirdiği kişinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. 

VERİ GİRİŞ SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMASI 

Adım-1 Bakanlık resmi web sayfasının (www.tarimorman.gov.tr) sağ kısmında yer alan “Hızlı Erişim” sekmesinden “KKYDP Başvuru” linki üzerinden giriş yapılır. 

Adım-2 www.tarimorman.gov.tr adresinden üyelik kaydı yapılır. Sistemden gelecek otomatik aktivasyon postası aktive edildiğinde üyelik kaydı tamamlanmış olur. 

Adım-3 Sisteme giriş yapılarak indirilen “Başvuru Formu” ve “İşletme Planı” doldurulur ve tekrar yüklenir. 

Adım-4 “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi” dikkate alınarak hazırlanan belge ve dokümanlar sisteme yüklenir. 

Adım-5 Başvuru sahibi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra “Başvuruyu Tamamla” butonu ile başvuru tamamlanır.

BAŞVURU NUMARASI 

a) Başvurular veri giriş sistemi üzerinden yapılacağından başvuru numarası sistem tarafından otomatik olarak aşağıda yer alan şemaya göre verilecektir. 

b) Başvurularda konu kodu doğru kodlanmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir. 

c) Yatırımcı, il müdürlüğü ile yapacağı bütün yazışmalarda proje numarasını kullanacaktır.

Program kapsamındaki destekler nelerdir?

Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecektir:  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması  

Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması  Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği  

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği  

Kanatlı yetiştiriciliği  

Kültür mantarı üretimi  

Kanatlı kesimhaneleri  

Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesislerin yapımı desteklenmektedir) ile yenilenebilir enerji ve/veya soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu  

Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar (kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile kapasite artırımı yatırımları desteklenmez)  

Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımları desteklenmektedir)  

En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal enerji yatırımları  

Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği  

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması  

Yukarıda yer alan yatırım yatırım konularıyla [5.000 - 100.000 broyler (tavuk)/dönem dahil] uygunluk gösteren işletmelerin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu 

• Sert kabuklu meyveler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. 

• Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik başvurular kabul edilmez. Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. 

• Çayın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir. 

• Fındığın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik olarak sadece Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sakarya ve Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir. 

• Yatırım yeri kiralamalarda en az 5 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak yatırım konularına ait başvurularda kira süresi şartı aranmaz. 

• Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde öncelikli olarak değerlendirilir. 

• Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir. 

• Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 3.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 2.500.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 2.000.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. 

• Toplam bütçesi 1.000.001 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir. 

• Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır. 

• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir. 

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir. 

• Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

Destek programı kapsamında işletmelerin destek üst limit ve oranları nedir?

Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 3.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 2.500.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 2.000.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD)

TurSEFF Yenilenebilir Enerji Finansmanı 

Bu programın amacı nedir?

TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanı, 2023 yılına kadar “Ulusal Yenilenebilir Enerji Hedeflerine” ulaşılmasına katkıda bulunurken, birincil enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarında ulusal düzeyde düşüşü sağlayacak yeni Sürdürülebilir Enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu destek programından kimler yararlanabilir?

Avrupa Birliği KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) işletmeler TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından faydalanabilmektedir.

Destek için başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Anlaşmalı Finansal Kuruma Sunulması

Müşteri, çalışmak istediği Anlaşmalı Finansal Kurumu seçtikten sonra, TurSEFF kredisi için talep edilen teknik belgeleri paylaşarak Anlaşmalı Finansal Kuruma başvurur.

Anlaşmalı Finansal Kurumun Finansmanı İnceleme Süreci

Anlaşmalı Finansal Kurum, müşterisinin kredibilitesini inceler. Eğer müşteri Anlaşmalı Finansal Kurum tarafından kredi verilmeye uygun bulunur ise, yeşil ışık verilir ve proje finansal ve teknik analizlerinin yapılması için Proje Danışmanı’na gönderilir. Müşterinin bu noktada feragatnameyi imzalaması beklenmektedir.

Proje Değerlendirilmesi

Finansman talebi 250.000 €’dan az olan Teknoloji Seçim Aracı’nda listeli ekipman ve sistemleri içeren projeler için, Proje Danışmanı, sadece Teknoloji Seçim Aracı’nda belirtilen minimum kriterlere dayanarak ekipmanın uygunluğunu kontrol eder. Finansman talebi 5,000,000 €’ya kadar olan projeler için, Proje Danışmanı projenin teknik ve finansal kriterler ve bazı tip projeler için çevresel faktörler açısından uygunluğunu kontrol eder. Bu süreç içerisinde gerekirse Proje Danışmanı ek bilgi talep edebilir ve/veya projenin bulunduğu yeri ve/veya tesisi ziyaret edebilir. Projenin uygun bulunması halinde, Proje Danışmanı bir Değerlendirme Raporu hazırlayarak ilgili Anlaşmalı Finansal Kurumla paylaşır.

Finansmanın Onaylanması ve Ödeme Yapılması

Müşteri, Anlaşmalı Finansal Kurum ve kendisi arasında finansman koşullarını belirleyerek kredi/lease sözleşmesini imzalar ve finansman müşteriye aktarılır.

Projenin Uygulanması ve Doğrulanması

Müşteri, TurSEFF tarafından finanse edilen projeyi uygulamaya koyar. Projenin tamamlanmasıyla, Proje Danışmanı projenin doğru bir şekilde uygulandığının kontrolünü sağlar.

Program kapsamındaki destekler nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Projeleri: Güneş enerjisinden elektrik üretimi projeleri (saha tipi, çatı tipi), rüzgâr enerjisi projeleri, elektrik üretimi için atık su çamuru kullanımı, biyokütleden termal/elektrik, çöp gazı, küçük ölçekli nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal ısı pompaları veya jeotermal enerji santrallerini kapsamaktadır.

Destek programı kapsamında işletmelerin destek üst limit ve oranları nedir?

Proje başına kullanılabilecek maksimum finansman tutarı 5 milyon € veya muadilidir. Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon €’ya kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

Finansman ihtiyacı 250.000 € altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı sistemini kullanmaktayız. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracı'nda bulunmaktadır. Hemen tıklayıp kontrol edebilirsiniz!

Finansman ihtiyacı en fazla 5.000.000 €'ya kadar olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapmaktayız. Toplam kapasitesi 10 MW’ın altında kalan Yenilenebilir Enerji sistemleri kapsamımız içerisindedir. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayacak ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendireceklerdir.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası Diğer Kredi Ürünleri

Bu programın amacı nedir?

Enerji kaynakların kısıtlı olması ve iklim değişikliği etkilerinin günden güne artmasının ekonomide yol açtığı olumsuz etkiler ile mücadele kapsamında önemli bir rol üstleniyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve doğru kullanımının kritik olduğu bilinci ile; yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projelerin finansmanında yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt arıyoruz.

Yenilenebilir Enerji üretim lisansına sahip yatırımların finansmanına katkı sağlayarak ülkemizin enerji arzının artırılması hedefleri ve fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerini destekliyoruz.

Bu destek programından kimler yararlanabilir?

Bu destek programından Tüzel Firmalar yararlanabilmektedir.

Destek için başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Kalkınma Yatırım Bankasının internet sitesinden ön başvuru alınmaktadır.

(Başvuru linki: https://kalkinma.com.tr/)

Program kapsamındaki destekler nelerdir?

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından sanayi, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, turizm yatırımları, eğitim ve sağlık yatırımları için uygun koşullarda yatırım kredisi sağlanabilmektedir.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.